lørdag den 20. december 2008

Water under the bridge

Dansk version – For the English version further down

Det var med tungt hjerte, at jeg måtte meddele, at jeg var nød til at stoppe med mine elskede langhårs collier. Har haft collier i næsten 30 år, men af helbredsmæssige årsager måtte jeg smide håndklædet i ringen. Det var en tung og meget svær beslutning jeg måtte tage, absolut mit livs sværeste beslutning - men sommetider må man her i livet tage nogle knap så populære beslutninger.

Jeg så mig ikke længere i stand til at kunne passe dem som det sig hør og bør. Men tag et kig på nogle af de langhårs collier jeg har haft, desværre har jeg ikke billeder af dem alle. Det er lykkedes mig at finde gode hjem til dem og jeg ønsker de nye ejere alt mulig held og lykke med nogle helt utrolige dejlige langhårs collier.


Jeg følger stadig mine hvalpekøbere på nært hold og jeg står stadig til rådighed med gode råd når de har brug for det. Heldigvis forsyner de mig stadig med dejlige billeder og små dagligdags historier af deres dejlige hunde, som er kommet her fra Cool Design.

Der vil på et tidspunkt komme nye små vovser til Cool Design - men for øjeblikket venter jeg på avlsmateriale, da det er meget vigtigt for mig, at starte på de bedst mulige gener og avlsegenskaber. Mit valg til en nye race som jeg synes jeg kan magte er Sheltien. En nem og handy hund - samtidig smager de jo lidt af fisk, ikke?. For 30 år siden havde jeg en enkelt Sheltie, så jeg kender lidt til racen. Den første Sheltie jeg havde, havde jeg udelukkende som familiehund og lydighedshund. Dengang havde jeg absolut ingen interesse i hverken avl eller udstilling. Det er nu den hundesport/-hobby som har min største interesse.

Hvad jeg lærte i mine år hvor jeg havde collierne det var, at det vigtigste når man skulle starte opdræt op, var den stamtæve som man starter op på. Så lige nu venter jeg på at få den bedst mulige avlstæve. Der er for få dage siden blevet født et kuld hvalpe efter den kombination som har min største interesse her i Danmark. 3 tæver er der i det kuld. Det bliver spændende at følge disse 3 tæver i de næste 2 måneder.

Jeg har forelsket mig i sheltierne af den amerikanske/canadiske type. Dette gør selvfølgelig at udvalget af avlsmateriale er begrænset her i Danmark. Flere og flere danske opdrætter opkøber en del amerikanske/canadiske sheltier i forhold til så mange andre lande, eller de blander det amerikanske/canadiske blod med det europæiske. Det amerikanske/canadiske look er heldigvis blevet mere almindeligt i de danske udstillingsringe og de danskere der bruger sheltierne som ”brugshunde” har også set de kvaliteter de besidder frem for den engelske type.

Selv om jeg er ny inden for racen, har jeg allerede lagt mærke til den livlige diskussion der foregår i sheltiemiljøet - hvad er den rigtige type og hvad er den forkerte type? Har man valgt den type som man bedst kan holde ud og gå og kigge på i hverdagen ja, så er det vel den rigtige type!!

Glæder mig meget til at komme i gang med sheltien og få en livlig sheltie i huset igen. Der har de sidste måneder kun været en lille hund i mit liv og det er Felix, en lille papillon som er på fitness ophold hos mig. Han var blevet meget for tyk, så masser af motion er han blevet plaget med i den tid han har været her hos mig. Tusind tak til Helle som er hans ejer fordi hun lod Felix bo her hos mig mens jeg er uden egen hund.

English version:


It was with a heavy heart that I had to announce that I had to stop with my beloved rough collies. Have had collies in nearly 30 years, but for health reasons I had to throw in the towel. It was a heavy and very difficult decision I had to take, absolutely the hardest decision of my life - but sometimes in life we must take some not so popular decisions.

I wasn’t able to take care for them as befits. But take a look at some of those rough collies I had. Unfortunately I doesn’t have pictures of them all. It has succeeded me to find good homes for them and I wish theirs new owners much success with some absolutely incredible and beautiful rough collies.
I will still follow my colliepuppybuyers at close quarters and I’m still available with good advice when they need it. Fortunately, they still send me beautiful pictures and everyday stories of their lovely dogs which came here from Cool Design.

There will soon be new small doggies at Cool Design - but at the moment I am waiting for good breeding material, because it is very important for me to start with the best possible genes and genetic characteristics. My choice for a new breed is the Sheltie. An easy and handy dog – and they also have a little taste of fish, right? At least they look like the rough collie!. For 30 years ago, I had a Sheltie, so I know a bit of the breed. This Sheltie I had, I had only as a family - and an obedience dog. At that time, I had absolutely no interest in either breeding or exhibition. It is now the dog sport/-hobby which has my greatest interest.

What I learned in my years with the rough collies was that the most important thing when you had to start breeding, was the foundation bitch as you start up. So right now I am waiting to get the best possible foundation bitch. For some few days ago a litter of puppies was born after the combination which has my greatest interest here in Denmark – 6 puppies and 3 of them are bitches in this litter. It will be interesting to follow these 3 bitches in the next 2 months.

I love shelties of the American/Canadian type. This makes the breeding material limited here in Denmark but more and more Danish breeders buys American/Canadian shelties compared to many other countries, or they made some mix of the American/Canadian bloodline with the English Sheltie. The American/Canadian look have become more common in the Danish Showring and the Danes who use shelties to obedience and agility have also seen the qualities they possess rather than the English type.

Although I am new in the breed, I have already noticed the lively discussion taking place in the sheltieenvironment – what’s the right type and what’s the wrong type? If some have selected the type someone can endure looking at every day - it's probably the right type!

I’m very much looking forward to getting started with Shelties and get a lively sheltie in the house again. There has in recent months only been a small dog in my life and it’s Felix, a small Papillon which stay at a fitness vacation with me. He was very thick, so plenty of exercise, he has been plagued with in the time he was here with me. Thank you to Helle his owner, because she let Felix live here with me when I was missing my own dogs.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts with Thumbnails